Inom termisk sprutning jobbar vi med processerna:

Höghastighetsflamsprutning - HVAF-sprutning

Ett bränsle, vanligen gasol, blandas med luft och antänds i ett förbränningsrum.  Partiklarna får även här en mycket hög hastighet och metoden ger mycket täta skikt och används för nötnings- och korrosionsbetsändiga skikt. Skillnaden mot HVOF är drivgasen (luft) som är billig och därmed ger lägre processkostnader än HVOF. Läs mer...

Plasmasprutning

Vid plasmasprutning används en elektrisk ljusbåge för att upphetta en gas tills molekylerna sönderdelats till atomer (dissosierats) och atomerna sönderdelats i joner och elektroner (joniserats). Då har gasen övergått till plasma. Detta skapar en mycket het låga som där pulverpartiklarna  snabbt smälter och slungas med hög hastighet och stor kraft mot substratet. Metoden ger utmärkt skiktkvalitet och kan användas för sprutning av material med hög smältpunkt som t ex kromkarbider och keramer.


Tillsammans med andra företag och högskolor  har vi även tillgång till, och har arbetat med, andra termiska sprutprocesser som t ex:
 

Höghastighetsflamsprutning - HVOF-sprutning

Ett bränsle, vanligen gasol, vätgas eller fotogen, blandas med syrgas och antänds i ett förbränningsrum. Gaserna expanderar till överljudshastighet genom ett munstycke i vilket pulver matas med en bärgas. Partiklarna får en mycket hög hastighet och metoden ger mycket täta skikt och används för nötnings- och korrosionsbetsändiga metalliska skikt.


 

Inom svetsning har vi tillgång till processerna:

TIG - svetsning

TIG (Tungsten Inert Gas) är en svetsmetod, där en elektrisk ljusbåge skapas mellan en icke smältande elektrod och arbetsstycket. Ljusbågen smälter grundmaterialet och tillsatsmaterialet. Metoden används där kvalitetskraven är höga, t ex inom kärnkrafts- flyg- och processindustrin för material som rostfria stål och lättmetaller men också för svårsvetsbara metaller av typ titan, nickelbaserda superlegeringar etc.

MAG/MIG, Rörelektrod Gasmetallbågsvetsning

Karakteristiskt för denna metod är att tillsatsmaterialet som är i trådform fungerar som elektrod och frammatas automatiskt. Vid MAG utförs svetsningen i skyddad atmosfär. Generellt kan alla typer av konstruktionsstål svetsas. Metoden har hög produktivitet lämpar sig väl vid robotsvetsning. MIG metoden används främst vid svetsning av nickel, aluminium och kopparlegeringar.

Lasersvetsning

Metoden använder en laserstråle för att smälta grundmaterialet. Metoden användes för både svetsning och skärning/bearbetning av material. Vid PTC använder vi en 6kW fiberlaser d.v.s. en laser i vilken energin överförs i en optisk fiber. Fibern skapar stor flexibilitet vilket är värdefullt vid laserskärning, svetsning, och fogning av såväl metaller som polymerer. Andra fördelar är hög uteffekt p.g.a mycket hög optisk förstärkning och hög optisk kvalitet.

Friktionsomrörningssvetsning

Friction Stir Welding (FSW) är en relativt ny metod som tillämpas i huvudsak vid svetsning av aluminium, magnesium och koppar men kan även användas i material som stål, titan och nickel-legeringar. Metoden sammanfogar arbetsstycket i fast tillstånd, d.v.s. utan att materialet vid någon tidpunkt övergår i smält fas. FSW kan skapa en fog av hög kvalité utan defekter och med lite deformation. Läs mer...